Geven

ANBI-gegevens

ANBI-gegevens
Oprichtings-datum:18-12-2015
Statutaire zetel:Gemeente Hillegom
RSIN:855844449
KvK nummer:64788318
IBAN:NL09 INGB 0007 1840 66
  
Ons doel:Het Evangelie van Jezus Christus wereldwijd verspreiden.
Bezoek adres:Heemskerklaan 37, 2181 XL Hillegom
Post adres:Heemskerklaan 37, 2181 XL Hillegom
Telefoon nummer:+31
Website adres:www.oneforchrist.com
Naam stichting:Stichting One for Christ

Doelstellingen

 1. De stichting heeft ten doel:
 2. Het Evangelie van Jezus Christus wereldwijd verspreiden
 3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
 4. de stichting dient het vorenstaande uitsluitend of nagenoeg uitsluitend, (voor ten minste negentig procent (90%) ) het algemeen belang.
 5. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • zendingsreizen;
  • het organiseren van campagnes;
  • zorg dragen voor de weduwen en wezen;
  • voeden wie honger heeft;
  • kleden wie kleding nodig heeft;
  • bidden voor de zieken en noden;
  • zorg dragen voor geestelijk onderhoud.
 6. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 7. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:
 8. subsidies, sponsorgelden, giften en donaties;
 9. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
 10. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
 11. De stichting houd niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.

Bestuurders

Directeur:Dylan de Bruin
Voorzitter:tijdelijk vacant
Secretaris:Lineke Blijdorp
Penningmeester:Klasiena Dekkers

Beloningsbeleid

 1. Het bestuur: Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
 2. Personeel: Zodra er sprake zal zijn van personeel zal een salaris regelement worden gemaakt met als richtlijn CAO Welzijn & Maatschappelijk Dienstverlening actueel beleid.

Beleidsplan

 1. Het actulele beleidsplan kunt u hier in dit document lezen.

Jaarverslagen

Financiële verantwoording

 1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, indien het bestuur zulks besluit vergezeld van een rapport van een deskundige, binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
 3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Behoudens bijzondere omstandigheden wordt bij de vaststelling van de jaarstukken door het bestuur aan de penningmeester decharge verleend.
 4. Overzicht baten en lasten stichting One for Christ worden hier getoond.